Casa Verde - Update

Ministerul Mediului Apelor si Padurilor a lansat, Programul Casa Verde Clasic, atat pentru populatie cat si pentru persoanele juridice, urmare a publicarii Ghidului de Finantare in Monitorul Oficial si dispozitiei AFM privind perioadele in care se pot depune proiectele in vederea obtinerii finantari

_______________________________________________________________________

Programului Casa Verde privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire,

beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult

 

Perioada depunerilor de dosar: 17 octombrie -14 noiembrie 2016

Buget alocat: 34 milioane lei

 

Scopul programului îl reprezinta îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante.

 

CE SE FINANTEAZA PRIN PROGRAMUL CASA VERDE 2016 PENTRU UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, INSTITUŢII PUBLICE ŞI UNITĂŢI DE CULT ?

 

În cadrul programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

 

CE CONDITII TREBUIE INDEPLINITE PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAM?

 

     a) nu înregistreaza obligatii de plata restante la bugetul de stat, bugetul local, Fondul pentru mediu, conform legislatiei nationale în vigoare;

     b) în activitatea desfasurata anterior începerii proiectului reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru infractiuni împotriva mediului, prin hotarâre judecatoreasca definitiva;

    c) sa nu fie înregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala, precum si cu fapte care privesc disciplina financiara;

    d) sa faca dovada ca poate sa asigure si va asigura contributia proprie în vederea

implementarii proiectului;

    e) sa aiba în administrare sau în proprietate imobilul, teren si constructie, pe care urmeaza sa se implementeze proiectul;

    f) sa nu faca parte dintr-o întreprindere unica, asa cum este ea definita în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

    g) în constructia/constructiile pentru care se solicita finantare exista sistem de alimentare cu apa, functional.

 

 

 

CARE ESTE CUANTUMUL FINANTARILOR ACORDATE?

 

Finantarea nerambursabila, asigurata de Autoritate, se acorda în cuantum de pâna la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

O institutie solicitanta poate depune, in cadrul unei sesiuni de finantare, o singura cerere de finantare. Unitatile administrativ-teritoriale/Institutiile publice/Unitatile de cult pot solicita finantare pentru mai multe imobile/obiective in cadrul aceleiasi cereri de finantare, insa cuantumul acesteia nu poate depasi:

 • 2.000.000 lei pentru institutiile publice.
 • 500.000 lei pentru unitatile de cult
 • 4.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori mai mare de 100.000;
 • 3.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins între 50.000 si 100.000;
 • 2.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins între 20.000 si 50.000;
 • 1.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins între 3.000 si 20.000;
 • 500.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori mai mic de 3.000.

 

CARE SUNT CHELTUIELILE ELIGIBILE?

 

 • cheltuielile prevazute pentru realizarea investitiei conform studiului de fezabilitate (instalatii, echipamente, subansamble, constructii aferente instalatiilor);
 • cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor si încercarilor;
 • taxa pe valoarea adaugata (TVA);
 • cheltuielile cu consultanta, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investitia de baza.

OFERIM CONSULTANTA DE SPECIALITATE, STUDII DE FEZABILITATE SI PROIECTE TEHNICE

Echipa Solar Eco Systems oferă consultanță de specialitate în alegerea soluției pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programul Casa Verde 2016. 

Contacteaza-ne aici

______________________________________________________________________________

 

Programului Casa Verde privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire,

beneficiari persoane fizice

 

Perioada depunerilor de dosar: 10 octombrie -24 octombrie 2016

Buget alocat: 60 milioane lei

 

 

CE SE FINANTEAZA PRIN PROGRAMUL CASA VERDE 2016 PENTRU PERSOANE FIZICE?

Prin program se finanteaza urmatoarele sisteme de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completarii sistemelor clasice de încalzire:

    a) instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;

    b) instalarea de pompe de caldura, exclusiv pompele de caldura aer-aer.

 

 

CARE ESTE CUANTUMUL FINANTARILOR ACORDATE?

Finanţarea se acordă după cum urmează:

    a) până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;

    b) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;

    c) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

 

 

    CARE SUNT CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ALE SOLICITANTULUI ? 

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineste cumulativ urmatoarel e conditii:

    a) este persoana fizica si are domiciliul pe teritoriul României;

    b) este proprietar/coproprietar al imobilului-teren si al imobilului-constructie pe care se implementeaza sistemul de încalzire pentru care se solicita finantare; imobilele nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;

    c) nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugetul/ bugetele local/locale, conform legislatiei nationale în vigoare;

    d) în activitatea desfasurata anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infractiuni împotriva mediului, prin hotarâre judecatoreasca definitiva;

    e) nu a mai primit finantare în cadrul aceluiasi program pentru acelasi imobil în sesiunile derulate anterior.

    Nu este eligibil solicitantul care detine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se întocmesc o carte funciara colectiva si câte o carte funciara individuala pentru mai mult de doua unitati individuale, apartamente - locuinte, aflate în proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

 

CARE SUNT CHELTUIELILE ELIGIBILE?  

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

    a) achizitia de sisteme de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completarii sistemelor clasice de încalzire;

    b) cheltuielile cu montajul si punerea în functiune a sistemului;

    c) taxa pe valoarea adaugata (TVA).

 

 

CARE SUNT PASII DE URMAT PENTRU A OBTINE FINANTAREA?

    Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:

    a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a ghidului şi a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;

    b) depunerea dosarelor de finanţare;

    c) analiza conformităţii administrative, a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;

    d) aprobarea dosarelor de finanţare selectate;

    e) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate şi respinse;

    f) soluţionarea contestaţiilor;

    g) încheierea contractelor de finanţare;

    h) implementarea proiectului.

 

 

 

 

OFERIM CONSULTANTA DE SPECIALITATE, STUDII DE FEZABILITATE SI PROIECTE TEHNICE

Echipa Solar Eco Systems oferă consultanță de specialitate în alegerea soluției pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programul Casa Verde 2016. 

 

Dintre soluțiile incluse în programul Casa Verde, Solar Eco Systems poate oferi următoarele tehnologii:

 • încălzirea apei menajere: sistemul Kerberos  – sistem care, prin intermediul echipamentului Kerberos, folosește energia electrică produsă de panourile fotovoltaice direct în rezistența electrică a boilerului. 

Contacteaza-ne aici